QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA TLGD

6/25/2022 10:49:02 PM
QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1.  

Phân công công tác từng thành viên trong Ban chấp hành CĐ và kiểm soát các thành viên trong BCH thực hiện công việc được BCU giao

1

- BCN

- Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Thay mặt BCU xây dựng qui hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên khoa

2

- Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Phối hợp thực hiện qui chế dân chủ trong các hoạt động của Khoa, đảm bảo chế độ chính sách cho Công đoàn viên và phối hợp với BCU để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

2

- BCN

- Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Phối hợp thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho CBGV – LĐ của khoa, công tác thi đua khen thưởng

2

- BCN

- Chi bộ

 1.  

Phối hợp tham gia công tác quản lý chuyên môn của khoa

2

-  Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Tổ chức và chủ trì các phiên họp của BCH và Công đoàn khoa

1

-  Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Tổ chức các hoạt động Văn – Thể - Mĩ của Công đoàn khoa theo kế hoạch CĐ trường và nhà trường

1

- BCN

- Chi bộ

- CĐ trường

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1.  

Phân công công việc cho từng thành viên trong Ban chấp hành CĐ và kiểm soát các thành viên thực hiện công việc được giao

1

 

 

 

 

-  Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

BCU xây dựng qui hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên trong khoa

2

 1.  

Thay mặt người lao động giám sát việc thực hiện chế độ dân chủ và chế độ chính sách đối với CBVC theo qui chế của trường và chế độ chính sách của Nhà nước

2

 1.  

Tham gia thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho CBVC – LĐ của trường, công tác thi đua khen thưởng

2

- BCN

- Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Duy trì sinh hoạt trường kỳ của BCU, của Công đoàn khoa

1

- Chi bộ

- BCH

 1.  

Phối hợp và tham gia các hoạt động chuyên môn của khoa

2

- BCN

- Chi bộ

- CĐ trường

 1.  

Chịu trách nhiệm trước Công đoàn trường và chi bộ về tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của CĐ trường

1

- Chi bộ

- CĐ trường

  Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

NGƯỜI SOẠN THẢO              NGƯỜI KIỂM SOÁT              NGƯỜI PHÊ DUYỆT

 

 

    

 

Đỗ Thị Hồng Hạnh

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan