Danh sách CBGV

6/29/2022 4:54:35 PM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Hà Lan

Trưởng Khoa

nguyenthihalan@hdu.edu.vn

0912276727

2

Dương Thị Thoan

PBT Chi bộ,

P. Trưởng Khoa

duongthithoan@hdu.edu.vn

0904461138

3

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng

Bộ môn GDH

nguyenthithanh@hdu.edu.vn

0945329521

4

Cao Thị Cúc

Phó Trưởng Bộ môn GDH

caothicuc@hdu.edu.vn

0941262299

5

Lê Thị Thu Hà

Giảng viên

lethithuha@hdu.edu.vn

    0912276727

6

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

dothihonghanh@hdu.edu.vn

0912315355

7

Nguyễn Phương Lan

Giảng viên

nguyenphuonglan@hdu.edu.vn

0906239776

8

Nguyễn Thị Minh Hiền

PCT

Công đoàn

nguyenthiminhhien@hdu.edu.vn

0949161975

9

Đỗ Thị Dung

Giảng viên

dothidung@hdu.edu.vn

0944075899

10

Bùi Thị Dịu

Trợ lý Giáo vụ

buithidiu@hdu.edu.vn

0948574362

111

Lê Thanh Mai

CBHC, Trợ lý CTSV

lethanhmai@hdu.edu.vn

 

12

Lê Tuyết Mai

Trưởng

Bộ môn TLH

letuyetmai@hdu.edu.vn

0936451441

13

Cao Xuân Hải

CT Công đoàn, P.Trưởng Bộ môn TLH

caoxuanhai@hdu.edu.vn

0916042728

14

Nguyễn Bá Châu

Trợ lý

 Khoa học- NV

nguyenbachau@hdu.edu.vn

0911260388

15

Nguyễn Thị Hương

UVBCH

Công đoàn

nguyenthihuong@hdu.edu.vn

0961064236

16

Phạm Thị Thu Hòa

Giảng viên

phamthithuhoa@hdu.edu.vn

0913003943

17

Trương Thị Thảo

Giảng viên

truongthithao@hdu.edu.vn

0949420288

18

Lê Thị Lan

Giảng viên

lethilan@hdu.edu.vn

0947417098

19

Phạm Thị Thoa

Bí thư LCĐ, Cố vấn HT

phamthithoa@hdu.edu.vn

0942260238