Ban chủ nhiệm khoa

5/24/2022 8:17:25 AM

Ban chủ nhiệm khoa

     Ban chủ nhiệm

     Trưởng đơn vị : TS. Lê Thị Thu Hà

     Phó trưởng đơn vị: TS. Dương Thị Thoan

     Phó trưởng đơn vị: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan

     Ban chi ủy

     Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Thị Thu Hà

     Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Dương Thị Thoan

     Chi ủy viên: Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Phân công nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm 

1. TS. Lê Thị Thu Hà - Trưởng khoa - ĐT: 0912.276.727

Phụ trách các mảng công tác:

- Phụ trách chung, Tư tưởng chính trị, Tổ chức - Cán bộ và thi đua khen thưởng

- Chủ tịch hội đồng Khoa, ISO và kiểm định chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch năm học, Tài chính, Báo cáo tháng.

- Mở ngành và đào tạo thạc sĩ QLGD

- Đoàn thể, Văn - Thể - Mỹ.

2. TS. Dương Thị Thoan - Phó trưởng khoa 

ĐT: 0904.461.138  

Phụ trách các mảng công tác:

- Công tác chuyên môn

- Công tác nghiệp vụ

- Quảng lý trang Web của đơn vị

- Công tác cố vấn học tập

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan - Phó trưởng khoa 

ĐT: 0912.958.092  

Phụ trách các mảng công tác:

- Khoa học - công nghệ

- Công tác quản lý người học.

- Cơ sở vật chất

Media/2012_tlgd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/bcn-khoa-tlgd-20220617022542-e.jpg