Ban chủ nhiệm khoa

5/24/2022 8:17:25 AM

* Ban chủ nhiệm khoa

- Ban chủ nhiệm:

+ Trưởng đơn vị: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan   
+ Phó trưởng đơn vị: TS. Dương Thị Thoan

- Ban chi ủy:

 + Phó bí thư Chi bộ: Đồng chí Dương Thị Thoan

 + Chi ủy viên: Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

* Phân công nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm: 

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan - Trưởng khoa

ĐT: 0912958092

* Phụ trách các mảng công tác:

- Phụ trách chung, Tư tưởng chính trị, Tổ chức - Cán bộ và thi đua khen thưởng.

- Chủ tịch hội đồng Khoa, ISO và kiểm định chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch năm học, Tài chính, Báo cáo tháng.

- Mở ngành và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ QLGD.

- Đoàn thể, Văn - Thể - Mỹ.

- Khoa học - công nghệ.

- Cơ sở vật chất.

Media/2012_tlgd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/truong-khoa-20240205064426-e.jpgPGS.TS Nguyễn Thị Hà Lan- Trưởng Khoa Tâm lý- Giáo dục

2. TS. Dương Thị Thoan - Phó trưởng khoa 

ĐT: 0904.461.138  

Phụ trách các mảng công tác:

- Công tác chuyên môn.

- Công tác nghiệp vụ Dại học.

- Quản lý trang Web của đơn vị.

- Công tác cố vấn học tập.

- Công tác HSSV.

- Phụ trách tài chính.

- Phụ trách Bộ môn Tâm lý học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TLH.

Media/2012_tlgd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/pho-tk-20240205071532-e.jpg

TS. Dương Thị Thoan- Phó Trưởng Khoa Tâm lý- Giáo dục