Giới thiệu Khoa

5/24/2022 8:26:21 AM

Là đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức, tham mưu và giúp Hiệu trưởng về đào tạo các môn học được phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý các công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

1. Giới thiệu chung 

- Số điện thoại:  (02373)910871

- Tổng số cán bộ, giảng viên: 19, trong đó 01 CBHC và QLSV, 01 Trợ lý giáo vụ; 17 giảng viên: PGS: 02; TS: 06; Thạc sĩ: 9.

- Là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức, tham mưu và giúp Hiệu trưởng về đào tạo các môn học được phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý các công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

- Nhiệm vụ: Đào tạo Đại học Tâm lý học; Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Tiến sĩ Quản lý giáo dục; Đào tạo và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục, Nghiệp vụ sư phạm; Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục cho học sinh, sinh viên trong trường, cho học viên cao học; Bồi dưỡng kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học đại học cho cán bộ, giáo viên và giảng viên trong và ngoài trường.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan; DĐ: 0912958092

- Phó Trưởng khoa: TS. Dương Thị Thoan; DĐ: 0904461138    

2.2. Ban chi ủy

- Bí thư Chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Hà Lan.

- Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Dương Thị Thoan.

- Ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh.

2.3. Các bộ môn (2 bộ môn)

 * Bộ môn Tâm lý học

 - Trưởng bộ môn: TS. Lê Tuyết Mai;     DĐ: 0936451441

 - Phó trưởng bộ môn:  TS. Cao Xuân Hải;  DĐ: 0916042728

  * Bộ môn Giáo dục học

- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh;       DĐ: 0982998197

 - Phó trưởng bộ môn: TS. Cao Thị Cúc;          DĐ: 0941262299

2.4. BCH Công đoàn

- Chủ tịch: Đồng chí Cao Xuân Hải

- Phó chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền

- UVBCH: Đồng chí Nguyễn Thị Hương

2.5. BCH Liên chi đoàn

- Bí thư: Đồng chí Phạm Thị Thoa

- Phó Bí thư: Đồng chí Viên Thị Tâm (SV K25 ĐH Tâm lý học)

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc các chuyên ngành của đơn vị; là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành về Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Giáo dục và phát triển cộng đồng, công tác Đội; quản lý công tác chuyên môn và quản lý cán bộ nhân viên, giảng viên, người học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học thuộc chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Giáo dục và phát triển cộng đồng, Công tác Đội. Phân công cán bộ  và tổ chức giảng dạy, ra đề thi, chấm thi, lưu trữ bài thi, bảng điểm,… các học phần, chương trình đào tạo của các lớp do khoa quản lý theo kế hoạch chung của Nhà trường và theo quy định. Tổ chức giảng dạy các học phần thuộc khối ngành do khoa đảm nhiệm theo kế hoạch chung của Nhà trường. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc các lĩnh vực: Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo dục học, Nghiệp vụ sư phạm, Công tác Đội cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

3.2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3.2.3. Tổ chức biên soạn và hoàn thiện đề cương chi tiết học phần, giáo trình môn học thuộc khoa quản lý; quản lý và điều hành hoạt động của các bộ môn, các tổ chức xã hội thuộc khoa; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

3.2.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên.

3.2.5. Chủ động đề xuất thêm các ngành đào tạo mới của khoa phù hợp với nhu cầu xã hội, điều kiện của khoa; giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên theo nhu cầu của xã hội. Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy; đề xuất hướng giải quyết với Hiệu trưởng để hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy các hệ, bậc đào tạo trong nhà trường.

3.2.6. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

3.2.7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường./.