Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

10/31/2021 1:30:59 PM

 
 
 

UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

 

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Đại học Tâm lý học

Mã ngành: 7.31.04.01

Trình độ đào tạo:  Đại học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa, 2021

 

 

              ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TÂM LÝ HỌC

 

(Ban hành theo Quyết định số  /QĐ-ĐHHĐ, ngày  /   /2021

của  Hiệu trư­ởng trường Đại học Hồng Đức)

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Ngành đào tạo: Tâm lý học/Psychology

2. Mã ngành: 7.31.04.01

3. Chứng nhận kiểm định:

4. Trình độ đào tạo: Đại học

5. Loại hình đào tạo: Chính quy

6. Điều kiện tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển theo quy định của Trường ĐH Hồng Đức

7. Điều kiện tốt nghiệp: Hoàn thành chương trình theo quy định hiện hành

8. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

9. Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Hồng Đức

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân trình độ Tâm lý học có phẩm chất chính trị, tư­ tư­ởng vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có sức khoẻ; có kiến thức chuyên sâu về Tâm lý học, Tâm lý học chuyên ngành, Quản trị nhân sự; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc để tư­ vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, sử dụng và quản lý ngư­ời lao động một cách có hiệu quả; có khả năng giải quyết linh hoạt, sáng tạo các tình huống liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp; có trách nhiệm với nghề  nghiệp, môi trường và hội; có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; có khả năng tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển

2.2. Mục tiêu cụ thể:

PO1: Người học nắm vững kiến thức Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng và các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh tương đối thành thạo trong các lĩnh vực đời sống, xã hội.

PO2: Sinh viên được cung cấp hệ thống tri thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, hình thành được thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng; tạo dựng được niềm tin vững chắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức công dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

PO3: Người học được cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng về máy vi tính, hệ điều hành Microsoft Windows, mạng máy tính và Internet, các phần mềm tiện ích thông dụng (trình duyệt Web, thư điện tử), phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft WORD), phần mềm xử lý bảng tính (Microsoft EXCEL), phần mềm trình chiếu (Microsoft POWERPOINT).

PO4: Có được hệ thống kiến thức cơ bản về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa Việt Nam; môi trường và con người; vận dụng được kiến thức liên ngành vào học tập và phục vụ công tác chuyên môn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường và bản sắc văn hóa hóa Việt Nam.

PO5: Người học được cung cấp những kiến thức chuyên sâu về tâm lý để  nghiên cứu, phát hiện, giải quyết các hiện tượng tâm lý con người trong đời sống và trong hoạt động nghề nghiệp..

PO6: Người học được cung cấp những kiến thức chuyên sâu về tham vấn,  tư vấn, trị liệu tâm lý ... để nghiên cứu, phát hiện các khó khăn tâm lý, các rối nhiễu tâm lý, thực hiện việc tham vấn, tư vấn tâm lý; xây dựng kế hoạch và tiến hành trị liệu tâm lý.

PO7: Người học có kiến thức cơ bản về quản trị nhân lực, thị trường lao động, định mức lao động, thang bảng lương, các chế độ chính sách... để sử dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp hiện nay.

PO8: Người học có khả năng làm việc nhóm, có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

III. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Tâm lý học, người học có thể:

PLO1: Sinh viên đạt được năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam.

PLO2: Sinh viên phân tích và đánh giá được những kiến thức lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; vận dụng được những nguyên lý, những quy luật, những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

PLO3: Người học trình bày được khái niệm về thông tin, các phương pháp biểu diễn thông tin; sử dụng thành thạo máy tính với hệ điều hành Windows; sử dụng thành thạo thư điện tử, tìm kiếm, xử lý thông tin trên Internet; sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft WORD), phần mềm xử lý bảng tính (Microsoft EXCEL), phần mềm trình chiếu (Microsoft POWERPOINT) phục vụ công tác chuyên môn.

PLO4: Hiểu, phân tích được thực trạng phát triển kinh tế của Việt Nam; các thành tố văn hóa, không gian và thời gian văn hóa; về môi trường và con người; mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên với sự phát triển kinh tế- xã hội; vận dụng vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

PLO5: Phân tích được các biểu hiện tâm lý đa dạng của con người trong cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp.

PLO6: Người học vận dụng các kiến thức tâm lý học để từ đó nghiên cứu, phát hiện, điều khiển, điều chỉnh các đặc điểm tâm lý của con người trong cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp.

PLO7: Phân tích được những kiến thức chuyên sâu về tham vấn, tư vấn, tâm bệnh, trị liệu tâm lý …trong cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp.

PLO8: Người học vận dụng các kiến thức chuyên sâu về tham vấn, tư vấn… để từ đó có khả năng nghiên cứu, phát hiện các khó khăn tâm lý, các rối nhiễu tâm lý; sử dụng phương pháp, phương tiện tiếp cận với đối tượng một cách phù hợp; hỗ trợ, thực hiện việc tham vấn, tư vấn tâm lý.

PLO9: Người học vận dụng các kiến thức chuyên sâu về tâm bệnh, trị liệu tâm lý…để nghiên cứu, phát hiện các vấn đề của đối tượng từ đó tiếp cận, thiết lập mối quan hệ giao tiếp; xây dựng kế hoạch và tiến hành trị liệu tâm lý.

PLO10: Phân tích được chế độ chính sách, thang bảng lương, thị trường lao động, định mức lao động, các vấn đề về quản trị nguồn nhân lực…trong công tác quản trị nhân sự.

PLO11: Người học vận dụng kiến thức Quản trị nhân sự vào việc xây dựng, đánh giá định mức lao động, thang bảng lương, thực hiện các chế độ chính sách; tuyển dụng, sắp xếp, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực tại các cơ quan, doanh nghiệp hiện nay. 

PLO12: Có tư duy phản biện, độc lập và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả và chuyên nghiệp.

PLO13: Có năng lực chịu trách nhiệm cá nhân trước quyết định của mình trong công việc; Có ý thức trách nhiệm với xã hội; tự thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; tự học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

4. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.

5. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Làm chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, phòng nội vụ, phòng nhân sự trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

- Làm cán bộ tư vấn, tham vấn tại các trung tâm tư vấn tâm lý, các trường học, bệnh viện, trung tâm xã  hội…;

- Làm cán bộ nghiên cứu tâm lý, trị liệu tâm lý tại các bệnh viện, các trường học, trung tâm xã hội, viện nghiên cứu .

V. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Được trang bị kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành tương đối hoàn chỉnh, đủ để có thể học tập tiếp trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học, Tâm lý học trường học, Quản lý giáo dục, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh.

VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ngành Tâm lý học -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/nganh-dao-tao/p/cu-nhan-tam-ly-hoc-174

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/khung-chuong-trinh/p/khung-chuong-trinh-chuyen-nganh-tam-ly-hoc-122

           - Ngành Tâm lý học -Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn

https://hcmussh.edu.vn/static/document/Chuong%20trinh%20dao%20tao%20nganh%20Tam%20ly%20hoc.pdf

- Ngành Quản trị nhân lực -Trường Đại học Thương mại

http://qtnl.tmu.edu.vn/vi/news/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-tri-nhan-luc-142.html

 

TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hà

KT HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

PGS, TS. LÊ HOẰNG BÁ HUYỀN 

 

 

 

 

Tin liên quan