QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG KHOA TLGD

6/25/2022 10:50:15 PM
QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA: TÂM LÝ – GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập– Tự do– Hạnh phúc

 

Thanh hóa, ngày 10 tháng 3 năm 2018

 

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG KHOA

 

TT

QUYỀN HẠN

MỨC QH

BÁO CÁO AI

1

Tổ chức chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác và các nhiệm vụ khác.

1

Hiệu trưởng,

P. hiệu trưởng

 

2

Phân công công tác cho các thành viên BCN Khoa

1

3

Chỉ đạo các bộ môn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

1

4

Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi miễn cấp phó của đơn vị, trưởng phó bộ môn trực thuộc khoa, các trợ lý khoa, đề nghị bổ sung hoặc chuyển lao đôgj khi cần thiết, phân nhiệm cho các thành viên trong đơn vị

2

5

Xét lên lớp, tốt nghiệp cho sinh viên trong khoa. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với CBGV, sinh viên trong khoa.

1

6

Chỉ đạo hội đồng khoa học và đào tạo khoa thực hiện các nhiệm vụ của hội đồng.

1

7

Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả.

1

8

Chỉ đạo các bộ môn, các đoàn thể xây dựng kế hoạch năm học mới.

1

9

Chỉ đạo CBGV trong khoa thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Quản lý theo dõi đánh giá công tác kiểm định chất lượng.

1

 

 

 

 

TT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TN

BÁO CÁO AI

1

Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác theo nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, chỉ đạo của Hiệu trưởng và nghị quyết của chi bộ. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc lãnh đạo, quản lý và điều hành các hoạt động của đơn vị.

1

Hiệu trưởng,

P. hiệu trưởng

2

Kiểm tra, đôn đốc phó khoa về các mảng công tác đã được phân công

1

3

Đánh giá kết quả giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn của giảng viên trong khoa. Chỉ đạo các bộ môn, các thành viên thuộc đơn vị nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện nội dung giáo trình, chương trình thuộc chuyên ngành, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2

4

Quy hoạch tổ chức đội ngũ cán bộ, giảng viên và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của khoa.

2

 

5

Định kỳ tổ chức xét kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên; cuối kỳ tổ chức hội đồng thi đua khen thưởng của khoa, đánh giá, xếp loại CBGV.

2

6

Đề xuất các phương án hoặc tham mưu cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực khoa học và đào tạo.

2

Hiệu trưởng,

P. hiệu trưởng

7

Tổ chức xây dựng và sử dụng các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác theo quy định của nhà trưởng.

2

8

Đề nghị phê duyệt và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch năm học của khoa.

2

9

Kiểm tra thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và thường xuyên đổi mới, cải tiến thủ tục quy trình để công tác quản lý đạt hiệu quả.

2

 

  Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó thông báo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan

.

NGƯỜI SOẠN THẢO               NGƯỜI KIỂM SOÁT              NGƯỜI PHÊ DUYỆT

 

 

   Lê Thị Thu Hà                              Thiều Minh Tú

Tập tin đính kèm

Tin liên quan